เป้าหมาย (Understanding Goal) :

นักเรียนเข้าใจความสำคัญและเห็นคุณค่าของผัก ตลอดจนเลือกรับประทานและผลิตอาหารให้ปลอดภัย อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของผักกับสิ่งมีชีวิตอื่นได้

Main

Mind Mapping (เนื้อหา/ครู)


หน่วย : ผักชวนชิม
เป้าหมายของความเข้าใจ ( Understanding Goal ) : นักเรียนเข้าใจความสำคัญและเห็นคุณค่าของผัก  ตลอดจนเลือกรับประทานและผลิตอาหารให้ปลอดภัย  อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของผักกับสิ่งมีชีวิตอื่นได้


คำถามหลัก ( Big Question) : ผัก มีประโยชน์ และ ความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆอย่างไร?

ภูมิหลังที่มาของปัญหา  ปัจจุบันเด็กจะชอบรับประทานอาหารแปรรูป อาหารสำเร็จรูปมากขึ้นอาจจะเนื่องด้วยความเร่งรีบและความสะดวกสบายของพ่อ แม่ ทำให้เด็กส่วนใหญ่ไม่ชอบทานผัก ซึ่งผักเป็นอาหารที่อุดมด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะในเรื่องของระบบขับถ่าย ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง  ช่วยสร้างภูมิต้านทานและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ  แต่ด้วยในปัจจุบันผักกลับมีความปลอดภัยน้อยลง  เนื่องจากมีการใช้สารเคมีกำจัดแมลงและศัตรูพืชในการเพาะปลูก  ซึ่งก่อให้เกิดสารพิษตกค้างส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับสารพิษตกค้างเกิดการสะสมในร่างกายส่งผลต่อปัญหาสุขภาพในอนาคต 
ดังนั้นนักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงการผลิตหรือการเพาะปลูกผักที่ปลอดสารพิษ  รวมทั้งการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัยต่อร่างกายจนสามารถเป็นผู้ผลิตและประกอบอาหารเพื่อรับประทานได้เอง


ปฏิทินการเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ PBL (Problem Based   Learning)
หน่วย : “ ผัก
ระดับชั้นอนุบาล 1  (Quarter 3) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
Week
Input
Process
Output
Outcome
1

โจทย์ :
ปลูกผัก
- สร้างแรงบัลดาลใจ
- สร้างฉันทะในการเรียนรู้
- ทบทวนวิถี
Key  Questions
- นักเรียนเห็นอะไรและได้เรียนรู้อะไรจากการเดินสำรวจ?
- นักเรียนอยากจะปลูกผักอะไรบ้าง
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบเห็นจากการเดินสำรวจและฟังนิทาน
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
Card & Chart : เรื่องที่ต้องการเรียนรู้
Blackboard  Share : ชื่อ หน่วย
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียน
- นิทาน
- ทบทวนวิถี
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจพืชผัก สิ่งมีชีวิตและสิ่งต่างๆรอบบริเวณภายในโรงเรียน
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการปลูกผัก
- ครูและนักเรียนร่วมกันเตรียมแปลงผัก
- ครูและนักเรียนร่วมกันปลูกผักเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
- ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผักเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
-นำเสนอชิ้นงานเป็นรายบุคคล

ภาระงาน
- พูดคุยเกี่ยวกับการเดินสำรวจรอบๆรงเรียน  ทบทวนวิถี
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทาน
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเตรียมแปลงผัก
- ปลูกผัก
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้

ชิ้นงาน
- วาดภาพผักผลไม้ที่ชอบ
- วาดภาพสิ่งที่พบเห็นจากการเดินสำรวจรอบๆบริเวณโรงเรียน
- วาดสิ่งที่อยากเรียนรู้

ความรู้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการสังเกต
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


2

โจทย์ :
เลือกหัวข้อ          
-สิ่งที่รู้แล้ว
-สิ่งที่อยากเรียนรู้
Key  Questions
- นักเรียนเห็นอะไรและได้เรียนรู้อะไรจากการเดินสำรวจ?
- นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร? ทำไมถึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้ ?
นักเรียนรู้อะไรและอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับผัก?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบเห็นจากการเดินสำรวจและฟังนิทาน
- ระดมความคิดเห็นชื่อหน่วย
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้ว/สิ่งที่อยากเรียนรู้
Card & Chart : เรื่องที่ต้องการเรียนรู้
Blackboard  Share :
-ชื่อ หน่วย
- สิ่งที่รู้แล้ว
- สิ่งที่อยากเรียนรู้
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียน
- นิทาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “กินผักผลไม้”
- ครูเล่านิทาน “ กุ๋งกิ๋งท้องผูก”
- ครูและนักเรียนสำรวจแปลงผัก
- วาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
 - Show and Share


ภาระงาน
- พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้และตั้งชื่อหน่วย
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทาน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้

ชิ้นงาน
- วาดภาพสิ่งที่พบเห็นจากการเดินสำรวจรอบๆบริเวณโรงเรียน
- วาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้
- แตก web สิ่งที่รู้แล้ว
- แตก web สิ่งที่อยากเรียนรู้

ความรู้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการสังเกต
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น


คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
    - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
3

โจทย์ :
การงอก/โครงสร้าง
- ลำต้น
- ราก
- ใบ
- ดอก
- ผล
- ชื่อของผัก
- สี  กลิ่น  รส
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าการงอกและโครงสร้างของผัก และสิ่งมีชีวิตอื่นเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับชนิดและประเภทของผักที่รู้จัก เช่น ชื่อของผัก สี รส กลิ่น รูปร่าง
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประกอบของผัก
Wall  Thinking :
- ใบงาน web ผักที่นักเรียนรู้จัก
- แตก web ส่วนประกอบของผัก
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรีย
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียน
- นิทาน
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจแปลงผักที่ปลูกไว้
 - ทดลองการงอกของพืช
- ครูเล่านิทาน “หนูอยากกลับไปอยู่ในท้องแม่”
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจแปลงผัก
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างของ คน พืช สัตว์
- Show and Share

ภาระงาน
-แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินสำรวจ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการงอกของพืช
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างของพืช
- Show and Share

ชิ้นงาน
-วาดภาพการเจริญงอกของผัก
- แตก web ส่วนประกอบของผัก
- ปั้นดินน้ำมัน


ความรู้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการสังเกต
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

คุลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน   

4

 โจทย์ : เพราะปลูก
การขยายพันธุ์
- เมล็ด
- ต้น
- หัว
- แยกหน่อ
ฯลฯ
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าพืชผักชนิดต่างๆมีการขยายพันธุ์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?
-นักเรียนคิดว่าปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ผักเจริญเติบโตได้
-ถ้าไม่มีน้ำและดินจะสามารถปลูกผักได้หรือไม่
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
-ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูกและการขยายพันธุ์ผัก
Think Pair Share: การเจริญเติบโต/การขยายพันธุ์
Wall  Thinking :
-วาดภาพส่วนต่างๆของผัก
-แตก web ขั้นตอนการขยายพันธุ์ผัก
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศภายนอกชั้นเรียน
-นิทานเรื่องหัวผักกาดยักษ์

- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทาน “มหัศจรรย์วันของหนู” เพื่อเชื่อมโยงถึงการเกิด
- ครูเล่านิทาน “เมล็ดแครอท”
- ครูและนักเรียนเดินสำรวจแปลงผักรอบๆโรงเรียนและแปลงผักที่ปลูกไว้
- ดูคลิปวิดีโอ “การเกิดของสิ่งมีชีวิต”
- เชิญวิทยากร (ผู้ปกครองมาให้ความรู้เรื่องการเพราะปลูก)
- การบ้าน ให้นักเรียนนำเมล็ดพันธ์ผักที่จะปลูกมาจากบ้าน
- ทดลอง
- Show and Share

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ นิทาน
- แสดงความคิดเห็นจากการดูคลิปวิดีโอ
- แสดงความคิดเห็นจากการเดินสำรวจ
- ร่วมกันปลูกผัก

ชิ้นงาน
- แตก web การเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์
- วาดภาพสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิปวิดีโอ
- ปั้นดินน้ำออกแบบแปลงผักเป็นกลุ่ม

ความรู้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด


ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการสังเกต
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

5

โจทย์ :
การดูแลรักษา/การเจริญเติบโต
 Key  Questions
-นักเรียนจะมีวิธีการดูแลรักษาและการเจริญเติบโตของผักได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลรักษาและการเจริญเติบโตของผัก
Think Pair Share: ประโยชน์และโทษของผัก
Blackboard  Share : การประกอบอาหารเมนู
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทาน  เพลง
- แปลงผัก
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูและนักเรียนสังเกตแปลงผัก  ความเปลี่ยนแปลง  และการเจริญเติบโต
- ครูเล่านิทาน “อาบน้ำสนุกจัง ”
- ครูและนักเรียนสำรวจและสังเกตผักที่ปลูกไว้
- ครูเล่านิทานเรื่อง “อาหารที่เรากินไปไหน”
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ผักเสี้ยนวิเศษ”
- ครูเล่านิทานเรื่อง “มดน้อยแสนขยัน”
- ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของ  คน  พืช  สัตว์
- นักเรียนแตก web การดูแลรักษา
- ทดลอง
- Show and Share

 ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การเจริญเติบโตของผัก
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลรักษาผัก และการดูแลรักษาร่างกายตัวเอง
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคของพืช
- Show and Share

ชิ้นงาน
- แตก web การดูแลรักษาตัวเอง
- ทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ
- ปั้นดินน้ำมันการการเจริญเติบโตของผัก
- นักเรียนต่อเติมภาพ


  ความรู้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการสังเกต
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน       

6

 โจทย์ :
ประโยชน์และโทษ
 Key  Questions
-นักเรียนคิดว่าผักมีประโยชน์และโทษต่อเรา และสิ่งมีชีวิตอื่นหรือไม่ อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของผัก
Think Pair Share: ประโยชน์และโทษของผัก
Blackboard  Share : การประกอบอาหารเมนู
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทาน  เพลง  แปลงผัก
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่อง “อาหารวิเศษ”
- นักเรียนดูคลิปวิดีโอประโยชน์ของ สิ่งมีชีวิต”เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของผัก
- ครูเล่านิทานเรื่อง “มะละกอข้างสวน”
- ครูและนักเรียนแบ่งกลุ่มเล่นเกม “ตามหาผัก”
- ทดลอง
- Show and Share


 ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
-แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของผักรวมทั้งเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน
- ร่วมเล่มเกม “ตามหาผัก”

ชิ้นงาน
-ใบงานเขียน web ประโยชน์/โทษของผัก
-พิมพ์ภาพจากผัก


ความรู้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการสังเกต
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

7

โจทย์ :
ประกอบอาหาร
 Key  Questions
-นักเรียนคิดว่าผักที่ปลูกไว้มาประกอบอาหารได้ทุกส่วนหรือไม่ อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบอาหาร
Think Pair Share: การประกอบอาหาร
Blackboard  Share : การประกอบอาหารเมนู
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทาน
- เพลง
- อุปกรณ์ในการประกอบอาหารเมนู
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูและนักเรียนสังเกตแปลงผัก  ความเปลี่ยนแปลง  และการเจริญเติบโต
- ครูและนักเรียนเก็บผักที่ปลูกไว้มาประกอบอาหารเมนู “ผัดผักบุ้ง”
- ครูและนักเรียนร่วมกันประกอบอาหารเมนู ผัดผักบุ้ง
- ครูเล่านิทาน “อาหารกลางวัน”
- ทดลอง
- Show and Share

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประโยชน์ของผัก
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจะนำผักมาทำอาหาร
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนและส่วนประกอบในการทำอาหาร
- Show and Share

ชิ้นงาน
- แตก web การดูแลรักษาผัก
- แตก web ส่วนประกอบในการทำอาหาร
-  วาดภาพอาหารที่ทำความรู้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการสังเกต
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
           
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกั

8

โจทย์ :
วัฏจักรห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิต
 Key  Questions
นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตคน พืช สัตว์ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ระดมความคิดเกี่ยวกับวัฏจักรห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิต
Think Pair Share:
Blackboard  Share : แตก web วัฏจักรห่วงโซ่อาหารสิ่งมีชีวิต
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทาน
- เพลง
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่อง  “ ต้นไม้กับชีวิต”
- นักเรียนดูคลิปวิดีโอ “ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต”
- ครูเล่านิทาน เรื่อง “แกะรอยสัตว์จอมเขมือบ”
- ครูและนักเรียนร่วมกันเดินสำรวจความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
- ทดลอง
- Show and Share


ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินสำรวจ
-  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทาน
 - แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูคลิปวิดีโอ
- Show and Share

ชิ้นงาน
- แตก web ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
- วาดภาพสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวิดีโอ
-  ปั้นดินน้ำมัน

ความรู้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการสังเกต
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

9
โจทย์ :
ความสัมพันธ์ของผักกับสิ่งมีชีวิตอื่น
- คน
- พืช
- สัตว์
-สิ่งแวดล้อม
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าความสัมพันธ์ของผักกับสิ่งมีชีวิตอื่นมีความสัมพันธ์กับตัวนักเรียนเองอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผักกับสิ่งมีชีวิตอื่น
Blackboard  Share : ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผักกับสิ่งมีชีวิตอื่น
Wall  Thinking : ใบงานเขียน webความสัมพันธ์ของผักกับสิ่งมีชีวิตอื่น
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน็้
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน


- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ ” เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของผักกับสิ่งมีชีวิต เช่น คน พืช สัตว์
- ครูเล่านิทาน “หนอนจอมเขมือบ ” เพื่อให้นักเรียนได้เชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
- ครูและนักเรียนเดินสำรวจบริเวณภายในโรงเรียน
- ทดลอง
- Show and Shareภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยว กับกิจกรรมที่ได้ทำ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผักกับชุมชนและสิ่งมีชีวิตอื่น
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเราสามารถนำผักไปทำประโยชน์
- บทบาทสมมุติ

ชิ้นงาน
- วาดภาพสิ่งที่ได้เรียนรู้
- พิมพ์ภาพจากผัก

ความรู้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการสังเกต
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

10

โจทย์ :
สรุปองค์ความรู้
-นิทรรศการ
-แสดงละคร
-เพลง
Key  Questions
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ หน่วย “ผัก” ?
- นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหน่วย “”ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ หน่วย “ ผักชวนชิม ”
Wall  Thinking :                 
 ใบงานเขียน  Mind  Mapping  สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ หน่วย “ ผักชวนชิม”
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
-ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ครูและนักเรียนร้องเพลง “ ” พร้อมทำท่าทางประกอบ
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ/การแสดง สรุปองค์ความรู้
- ครูและนักเรียนร่วมทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา และแลกเปลี่ยน คำถาม ข้อสงสัยจากสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับ         หน่วย “ ” เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง
- นักเรียนทุกคน Show and Share
นำเสนอ สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้หน่วย “ ” ให้ครูและเพื่อนๆฟัง

ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
-แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับผัก
-การตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
หน่วย “ผัก” ให้ผู้อื่นเข้าใจ

ชิ้นงาน
-ใบงาน
-ใบงานเขียน web สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้


ความรู้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการสังเกต
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์มาตรฐานการเรียนรู้กับพัฒนาการ
หน่วย  “ ผักชวนชิม ระดับชั้นอนุบาล 1
สาระการเรียนรู้
พัฒนาการ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สาระ
1.สร้างฉันทะ สร้างแรงบันดาลใจ เผชิญกับปัญหา
2.  เลือกเรื่องที่อยากเรียนรู้
 - ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
 - สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
3. การงอก/โครงสร้าง
 - พืช
 - สัตว์
 - คน
4.  เพราะปลูก/การขยายพันธุ์
 - เมล็ด
 - ต้น
 - หัว
- แยกหน่อ
     ฯลฯ
5.  การดูแลรักษา/การเจริญเติบโต
 - รดน้ำ
 - พรวนดิน
 - ใส่ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก
 - กำจัดศัตรูพืช
6.  ประโยชน์และโทษ
 - คน
 - พืช
 - สัตว์
7.  ประกอบอาหาร
8.  วัฏจักรห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิต
 - คน
 - พืช
 - สัตว์
9.  ความสัมพันธ์ของผักกับสิ่งมีชีวิตอื่น
 - คน
 - พืช
 - สัตว์
 - สิ่งแวดล้อม
10. สรุปองค์ความรู้หลังเรียน


                       


ด้านร่างกาย
    ผู้เรียนมีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่-เล็กในการเคลื่อนไหวร่างกาย  ประดิษฐ์ชิ้นงาน  ได้แก่  
ขีดเขียน  วาดภาพบุคคลระบายสีไม้สีเทียนเล่นกับสีน้ำ   เช่น เป่าสี  พับสีปั้นดินน้ำมันฉีก- ปะ กระดาษเป็นรูปครอบครัวและสิ่งมีชีวิตอื่นต่อเติมภาพตามจินตนาการประดิษฐ์สิ่งมีชีวิตจากเศษวัสดุต่างๆประกอบอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ  ของร่างกาย การแสดงบทบาทสมมติ/จินตนาการผ่านท่าทางและสีหน้า

พัฒนาการทางด้านร่างกาย
มาตรฐานที่ 1  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีสุขภาพอนามัย  สุขนิสัยที่ดี  และรู้จักรักษาความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่วและทรงตัวได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เล่นและออกกำลังกาย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  .ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
ด้านอารมณ์และจิตใจ
     ผู้เรียนมีวินัย  ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติตนตามข้อตกลงร่วมกัน  ทำงานจนสำเร็จ  และแสดงความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  ได้แก่  การShow and Shareผลงานในแต่ละสัปดาห์  การทำใบงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด  การเก็บของใช้เข้าที่หลังจากทำใบงานหรือประดิษฐ์ชิ้นงาน
 -  ผู้เรียนช่วยเหลืองานเต็มความสามารถด้วยความ
เต็มใจ  เช่น  การจัดเก็บอุปกรณ์ เก็บกวาดห้องเรียน อาสาแจกใบงาน/อุปกรณ์ให้เพื่อน
 -  ผู้เรียนมีมารยาทและปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย ได้แก่  มีมารยาทในการพูดเมื่อต้องการพูดจะยกมือก่อนพูดทุกครั้ง 
สนใจฟังเมื่อมีผู้อื่นพูด  มีมารยาทในการรับประทานอาหาร  ไหว้ขอบคุณเมื่อรับสิ่งของจากผู้อื่นทุกครั้ง
-  ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดด้วยการนำเศษวัสดุจากการประดิษฐ์ชิ้นงานทิ้งลงถังขยะอย่างถูกที่
    -  ผู้เรียนมีความสนใจงานด้านศิลปะโดยเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะอย่างมีความสุข ได้แก่  การสร้างงานศิลปะด้วยความเต็มใจ  การแสดงความชื่นชมและภาคภูมิใจในผลงานศิลปะ

พัฒนาการทางด้านอารมณ์  จิตใจ
มาตรฐานที่ 3  มีสุขภาพจิตดี  และมีความสุข
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์
ตัวบ่งชี้ที่  3.2  มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
ตัวบ่งชี้ที่  3.3  มีความเห็นอก เห็นใจผู้อื่น
มาตรฐานที่  4  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหว
ตัวบ่งชี้ที่  4.1  สนใจและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี  และการเคลื่อนไหว
ตัวบ่งชี้ที่  4.2  แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่  5  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจที่ดีงาม
ตัวบ่งชี้ที่  5.1  มีความรับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ที่  5.2  ซื่อสัตย์สุจริตและรู้ถูกรู้ผิด
ตัวบ่งชี้ที่  5.3  มีความเมตตากรุณา  มีน้ำใจและ
ช่วยเหลือแบ่งปัน
ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ประหยัด อดออม  และพอเพียง
ด้านสังคม
    - ผู้เรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม  เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
   -  ผู้เรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
   -  ผู้เรียนมีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  
   -  ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อครู  เพื่อนและผู้อื่น

พัฒนาการด้านสังคม 
มาตรฐานที่  6  มีทักษะในการดำเนินชีวิต
ตัวบ่งชี้ที่  6.1  มีวินัยในตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่  6.2  ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
ตัวบ่งชี้ที่  6.3  ระหวังภัยจากคนแปลกหน้าและสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย
มาตรฐานที่ที่  7  รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ที่  7.1  ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตัวบ่งชี้ที่  7.2  มีสัมมาคารวะและมารยาทตามวัฒนธรรมไทย
ตัวบ่งชี้ที่  7.3  รักความเป็นไทย
มาตรฐานที่  8  อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวบ่งชี้ที่  8.1  ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่  8.2  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
ตัวบ่งชี้ที่  8.3  ปฏิบัติตนเบื้องในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ด้านสติปัญญา
    -  ผู้เรียนสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์จากการฟังนิทานหรือเรื่องราวได้
    -  ผู้เรียนรู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผลและมีความสนใจใฝ่รู้
    -  ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดเรื่องราว
เกี่ยวกับครอบครัว และสิ่งมีชีวิตอื่นจากประสบการณ์ที่ได้พบเห็นให้ผู้อื่นเข้าใจได้
    -  ผู้เรียนสนทนาโต้ตอบเป็นเรื่องราวกับผู้อื่นได้
    -  ผู้เรียนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง
    - ผู้เรียนสามารถนับ ตัก ตวงเครื่องปรุงอย่างง่ายๆในการประกอบอาหารได้

พัฒนาการด้านสติปัญญา    
มาตรฐานที่  9  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้ที่  9.1  สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
ตัวบ่งชี้ที่  9.2  อ่าน  เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้
มาจรฐานที่  10  มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่  10.1  มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ตัวบ่งชี้ที่  10.2  มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
ตัวบ่งชี้ที่  10.3  มีความสามารถในการคิดรวบยอด
มาตรฐานที่  11  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่  11.1  เล่น / ทำงานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่  11.2  แสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
มาตรฐานที่  12  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้  และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้ที่  12.1  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่  12.2  มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 

Web  เชื่อมโยงหน่วย  “ ผัก  ”    กับพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน
ด้านร่างกาย
กล้ามเนื้อมัดเล็ก
  -  ขีดเขียน  วาดภาพ              
  -  ระบายสีไม้ สีเทียน  ฝนสี
  -  ปั้นดินน้ำมัน ปั้นแป้งโดว์
  - ฉีก  ปะ ตัด ติด
  - ขยำกระดาษ         
  - ตัดกระดาษตามเส้น
  - พับกระดาษ         
  - ต่อเติมภาพตามจินตนาการ
  - ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ / วัสดุเหลือใช้
  - ประกอบอาหาร  
  - เล่นกับสีน้ำ เช่น เป่าสี  พับสี ฉีดสี กลิ้งสี  พิมพ์สีฯลฯ
กล้ามเนื้อมัดใหญ่
- เล่นเครื่องเล่นสนาม
-  เล่นกีฬา  เกมการละเล่น  เช่น  การโยน-รับลูกบอล  เป็นต้น
-  การเคลื่อนไหวร่างกาย  เช่น  เคลื่อนไหวประกอบเพลง  ประกอบคำบรรยาย  เป็นต้น
-  กระโดดขาเดียว  กระโดดสองขา
-  การประดิษฐ์ชิ้นงาน  หรือการทดลอง
-  การเดิน  การวิ่ง  การกระโดด
-  การดึง  การดัน  การจับ  การขว้าง  การเตะ
-  การเลียนแบบท่าทางสัตว์ต่างๆ
ความสัมพันธ์มือ-ตา
-  การขีดเขียน   การวาดตามแบบ
-  การร้อย
-  การต่อบล็อก
-  การระบายสี
-  การติดกระดุม
-  การหยิบจับสิ่งของ
-  การเล่นเกม  กีฬา  เช่น  การรับ-การโยน
-  การช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวัน เช่น  การรับประทานอาหาร  การแต่งกาย  การสวมใส่รองเท้า  ถุงเท้า  เป็นต้น
-  การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส
ด้านอารมณ์-จิตใจ,  ด้านสังคม
-  การร้องเพลง  การท่องคำคล้องจอง  การทำท่าทางประกอบ
-  การฟังนิทาน  การเล่านิทาน
-  การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ เช่น  เล่นกับเพื่อน  เล่นกับครู  เล่นเครื่องเล่น  ฯลฯ
-  การเล่น  การเก็บของเล่น
-  การแบ่งปัน   การรอคอย
-  การบอกความรู้สึก  ความต้องการ
-  การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน
-  การรู้บทบาทหน้าที่
-  ฯลฯ

ด้านสติปัญญา
- การรับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
-  การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  ในการเคลื่อนไหวและการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  รอบตัว
-  การใช้ภาษาสื่อความหมาย  และความคิด
-  การรู้จักสังเกตคุณลักษณะต่างๆ เช่น  สี  ขนาด  รูปร่าง  เป็นต้น
-  การจดจำชื่อสิ่งต่างๆ รอบตัว
-  การฝึกใช้อวัยวะรับสัมผัสต่างๆ  ได้แก่  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  และผิวหนัง
-  การสนทนาถาม-ตอบ
-  การอธิบาย  การนำเสนอสิ่งที่ทำหรือคิด
-  เกมการศึกษา
-  การทดลอง  ฯลฯเชื่อมโยงหน่วย  “ ผักชวนชิม ”   กับพัฒนาการสาระพื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
การฟัง
-  ฟังนิทาน
-  ฟังเพลงและเคลื่อนไหวทำท่าทางประกอบ
-  ฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง/ข้อตกลง
-  ฟังและตอบคำถาม
-  การเป็นผู้ฟังที่ดี
-  การฟังและจำแนกเสียง  เช่น  เสียงสัตว์
การพูด 
-  บอกความต้องการ/ความรู้สึก
-  สนทนาถาม-ตอบ
-  อธิบายสิ่งที่เข้าใจ
-  ร้องเพลง  คำคล้องจอง
-  แนะนำ/บอกชื่อของสิ่งต่างๆ
-  เล่าหรือถ่ายทอดเรื่องราว เหตุการณ์ที่ได้ฟัง  ได้เห็น  หรือประสบจริง
-  แต่งประโยคจำคำ / ภาพ
-  เล่าเรื่องตามภาพ
การอ่าน
- อ่านตามภาพ
-  อ่านท่าที  ท่าทาง  สีหน้า  ลักษณะต่างๆ
-  การอ่านคำตามภาพ / สัญลักษณ์
-  อ่านตามตัวอย่าง
-  การสะกดคำง่ายๆ  เช่น   แม่ ก กา
การเขียน
-  เขียนตามตัวอย่าง
-  เขียนตามจินตนาการ
-  การเขียนชื่อตนเอง ฯลฯ
การสังเกต  การจำแนก  การเปรียบเทียบ
-  การจำแนกความเหมือนความต่าง  มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ
-  การจัดหมวดหมู่ เช่น รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี น้ำหนัก
-  การเรียงลำดับสิ่งต่างๆ
ด้านตัวเลขและจำนวน
-  การนับจำนวน  ลำดับจำนวน  สัญลักษณ์แทนจำนวน
-  การรู้ค่าจำนวน
-  การดำเนินการเกี่ยวกับจำนวน
ด้านมิติสัมพันธ์
-  เข้าใจตำแหน่งที่สัมพันธ์กัน
-  เข้าใจระยะ เช่น ใกล้ ไกล ตรงข้าม ระหว่าง
-  การเข้าใจทิศทาง เช่น ซ้าย ขวา หน้า หลัง
-  การต่อชิ้นส่วนภาพ
ทักษะทางด้านเวลา
-  การเปรียบเทียบในเรื่องเวลา
-  การลำดับเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กัน
-  ฤดูกาล
ทักษะการคิด
-  การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  5
-  การคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
-  ความคิดสร้างสรรค์
-  การคิดแก้ปัญหา
ทักษะการใช้ภาษา / การสื่อสาร
-  การฟัง
-  การพูด
-  การอ่าน
-  การเขียน
- ท่าทาง  สีหน้า  อารมณ์
การฟัง
-  ฟังคำสั่งเข้าใจ  ปฏิบัติตามได้  เช่น Sit down , Stan   up  เป็นต้น
-  ฟัง  เข้าใจความหมาย  สนทนาโต้ตอบได้  เช่น What  you  name ?  My name  is……..  What  is  this ? It’s a…….
What do  like ?  I  like  ……………
-  ร้องเพลง  เข้าใจความหมาย
การพูด
-  พูดสนทนาโต้ตอบ
-  บอกคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว เช่น  เกี่ยวกับอวัยวะ  เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้  เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต / ไม่มีชีวิต ฯลฯ
การอ่าน
-  อ่านคำศัพท์จากภาพ
-  อ่านตามตัวอย่าง
- อ่าน A-Z
การเขียน
-  เขียน  A-Z
-  เขียนชื่อตัวเอง
-  เขียนคำตามตัวอย่าง
- เขียนประโยคตามตัวอย่าง
ทักษะการสังเกต
- ใช้ประสาทสัมผัส ทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้ม กายสัมผัส
- เปรียบเทียบความเหมือนความต่างของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
- เรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังของสิ่งต่างๆ
- จัดกลุ่มได้ตามเกณฑ์ง่ายๆ ที่กำหนดขึ้นเอง เช่น สี รูปร่าง รูปทรง ขนาด น้ำหนัก
ทักษะการตั้งคำถาม
ตั้งคำถามจากสิ่งที่สังเกตหรือสงสัยได้อย่างสมเหตุสมผล
ทักษะการคาดเดาเหตุการณ์
คาดเดาคำตอบและคาดเดาได้อย่างสมเหตุผล มีความเป็นไปได้  ตามลำดับขั้นตอน
ทักษะการทดลอง 
- เลือกใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อย่างง่ายได้อย่างเหมาะสม
- ทดลองตามลำดับขั้นตอน
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะเก็บข้อมูล
วาดภาพสรุปขั้นตอนการทดลองตามความเข้าใจของตนเองและอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจ
ทักษะการสรุปผล
- พูดสนทนาโต้ตอบ / นำเสนอผ่านภาพเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้


ตารางวิเคราะห์เชื่อมโยงหน่วยสาระที่ควรเรียนรู้
ตัวเรา
       รู้จักชื่อ  นามสกุล  รูปร่าง  หน้าตา  รู้จักอวัยวะต่างๆ วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาด  ปลอดภัย  การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  เรียนรู้ที่จะเล่นและทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองคนเดียว  หรือกับผู้อื่น  ตลอดจนเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึก  และมารยาทที่ดี
หน่วยสาระ
1.  หน่วยร่างกาย
2.  หน่วยเด็กดี
3.  หน่วยประสาทสัมผัสทั้ง 5
4.  หน่วยเนื้อ  นม  ไข่
5. หน่วยอาหาร

บุคคลและสถานที่
           เด็กควรมีโอกาสได้รู้จักและรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว  สถานศึกษา  ชุมชน  รวมทั้งบุคคลต่างๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือมีโอกาสได้ใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิต ประจำวัน

หน่วยสาระ
1.  หน่วยครอบครัว
2.  หน่วยโรงเรียน
3.  หน่วยชุมชน
4.  หน่วยบุคคลสำคัญ
5.  หน่วยเมืองไทย
6.  หน่วยวันสำคัญ  เช่น  วันพ่อ  วันแม่  วันครู  วันเด็ก ฯลฯ

ธรรมชาติรอบตัว
    เด็กควรได้เรียนรู้สิ่งมีชีวิต  สิ่งไม่มี ชีวิต  รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของโลกที่แวดล้อมเด็กตามธรรมชาติ  เช่น  ฤดูกาล  กลางวัน  กลางคืน  ฯลฯ

หน่วยสาระ
1.  หน่วยสัตว์
2.  หน่วยผีเสื้อ
3.  หน่วยน้ำ
4.  หน่วยพืช  ผัก  ผลไม้
5.  หน่วยดอกไม้
6.  หน่วยอากาศ
7.  หน่วยกลางวัน  กลางคืน
8.  หน่วยโลกสวยด้วยมือเรา
9.  หน่วยฤดูกาล
10.  หน่วยตาวิเศษ
สิ่งต่างๆ รอบตัว
      เด็กควรได้รู้จักสี  ขนาด  รูปร่าง  รูปทรง  น้ำหนัก  ผิวสัมผัสของสิ่งต่างๆ รอบตัว  สิ่งของเครื่องใช้  ยานพาหนะ  และการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิต ประจำวันหน่วยสาระ
1.  หน่วยการคมนาคม
2.  หน่วยการสื่อสาร
3.  หน่วยพลังงาน
4.  หน่วยวิทยาศาสตร์
5.  หน่วยคณิตศาสตร์
6.  หน่วยเครื่องมือเครื่องจักร
7.  หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน
8.  หน่วยของเล่น  ของใช้