เป้าหมาย (Understanding Goal) :

นักเรียนเข้าใจความสำคัญและเห็นคุณค่าของผัก ตลอดจนเลือกรับประทานและผลิตอาหารให้ปลอดภัย อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของผักกับสิ่งมีชีวิตอื่นได้

week1

เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองสนใจและอยากเรียนรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองและเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
Week
lnput
Process
Output
Outcome
1
โจทย์:
ปลูกผัก
- สร้างแรงบัลดาลใจ
- สร้างฉันทะในการเรียนรู้
- ทบทวนวิถี
Key  Questions
- นักเรียนอยากเรียนรู้อะไรใน Quarter นี้ทำไมถึงอยากเรียนรู้เรื่องนั้น
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบเห็นจากการเดินสำรวจและฟังนิทาน
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
Card & Chart : เรื่องที่ต้องการเรียนรู้
Blackboard  Share :
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียน
- นิทาน
- แปลงผัก


วัน จันทร์ (1ชั่วโมง)
ชง :
- ครูทบทวนวิถีให้กับนักเรียน
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจพืชผัก สิ่งมีชีวิตและสิ่งต่างๆรอบบริเวณภายในโรงเรียน
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนเห็นอะไร และได้เรียนรู้อะไรจากการเดินสำรวจ? 
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจโรงเรียน
ใช้:
วาดภาพสิ่งที่ประทับจากการเดินสำรวจภายในโรงเรียน
วันอังคาร (1ชั่วโมง)
ชง :
- ครูมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิธีการปลูกผัก
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด " นักเรียนได้ยินอะไรบ้างและรู้สึกอย่างไร? "
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการปลูกผัก
ใช้ :
- ครูและนักเรียนร่วมกันปลูกผักเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
วันพุธ(1ชั่วโมง)
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ ”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง ?  “เมื่อได้ฟังแล้วรู้สึกอย่างไร”
เชื่อม :
-ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับผักที่นักเรียนชอบ
ใช้:
นักเรียนวาดภาพผักที่ชอบ
วันพฤหัสบดี(1ชั่วโมง)
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนอยากเรียนรู้อะไรใน Quarter นี้
 “ทำไมถึงอยากเรียนรู้เรื่องนั้น
“ สิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู้  มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอย่างไร?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนคิดว่าจะตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ ที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร?”
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้และช่วยกันจัดหมวดหมู่สิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น และ ร่วมกันตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการBlackboard  Share
และเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ใช้ : นักเรียนวาดสิ่งที่อยากเรียนรู้
วันศุกร์(1ชั่วโมง)
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
"นักเรียนจะนำเสนอเรื่องราวให้เพื่อนและครูฟังได้อย่างไร
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนำเสนอชิ้นงาน
ใช้:
- Show and Share
- นักเรียนนำเสนอชิ้นงานเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ให้เพื่อนฟังเป็นรายบุคคล

ภาระงาน
- พูดคุยเกี่ยวกับการเดินสำรวจรอบๆรงเรียน  ทบทวนวิถี
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทาน
- ปลูกผัก
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ทำความสะอาดห้องเรียน
- Show and Share

ชิ้นงาน
- วาดภาพผักผลไม้ที่ชอบ
- วาดภาพสิ่งที่พบเห็นจากการเดินสำรวจรอบๆบริเวณโรงเรียน
- วาดสิ่งที่อยากเรียนรู้

ความรู้ :
สามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองสนใจและอยากเรียนรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองและเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้ได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการสังเกต
สังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต  และสามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของสิ่งที่พบ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครูผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

ตัวอย่างกิจกรรมตัวอย่างชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

 1. บันทึกหลังการสอน
  สัปดาห์แรกของการเปิดเรียนของน้องๆอนุบาล 1 ใน Q.3 เป็นสัปดาห์ในการทบทวนวิถี คุณครูสังเกตเห็นน้องหลายๆคนรู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้มาโรงเรียนวันจันทร์ในตอนเช้าตั้งแต่มาที่ตึกอนุบาลได้เห็นน้องอนุบาล 1 สนใจและมาดูตรงมุมผักชนิดต่างๆที่ครูจัดไว้เพื่อสร้างแรง ทั้งหยิบจับ บอกชื่อของผักที่ตัวเองรู้จัก และลองชิมแบบเล่นๆกันของเด็ก ตอนเข้าแถวเคารพธงชาติน้องอนุบาล 1 จะนิ่งและตั้งใจทำกิจกรรมอย่างตั้งใจจากนั้นครูและน้อง ได้เดินปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ไปดูแปลงผักของพี่มัธยม แปลงข้าวที่นา นักเรียนดูตื่นเต้นนอกจากนี้น้องยังได้ชิมผักต่างๆที่พอ เช่นผักบุ้ง ตำลึง อัญชัญ ทบทวนวิถีจากการเดินสำรวจ เด็กๆได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเดินสำรวจ ตั้งแต่เช้ามาถึงโรงเรียนได้เจออกับอะไรบ้างน้องต่างช่วยตอบเช่น เจอผักผลไม้ เจอพี่วัว ได้ลองชิมผัก ครูจึงได้นำตัวอย่างผักมาให้น้องได้ดู เมื่อน้องได้เห็นมีน้อง ไดมอนด์บอกว่าอยากชิมผัก ครูจึงให้ลองชิมถั่วพูถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีเมื่อน้องไดมอนด์ได้ชิมก็จะมีน้องอีกหลายคนที่อยากลองชิมเช่นกันโดยเฉพาะน้องฮิวที่มาขอชิม 2 รอบ จากนั้นเด็กๆได้ทำงานวันแรกที่หนูมาเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นในโรงเรียน เมื่อทำงานเสร็จแล้วได้สังเกตเห็นน้องที่ทำงานเสร็จแล้วไปยืนดูมุมผักที่หน้าห้อง เด็กๆได้หยิบพักมาชิมซึ่งน้องฮิวได้เป็นคนที่หยิบมาชิมก่อนแล้วเพื่อนๆก็ชิมตาม วันนี้น้องชิมผักไปหลายชนิดเช่น ถั่วพู สลัด ถัวแระ สาลี กวางตุ้ง มะเขือเทศ วันอังคาร ครูเล่านิทานเมล็ดแครอตเพื่อกระตุ้นให้น้องอยากปลูกผัก ซึ่งวันนี้จะเป็นการปลูกผักบุ้งในน้ำโดยครูจะใช้คำถามกระตุ้นน้องก่อนว่าถ้าเราไม่ปลูกผักใสดินเราจะปลูกใส่อะไรได้บ้าง น้องวันใหม่ ปลูกใส่กระถางค่ะ
  น้องกาแฟ ปลูกใส่ดินครับ
  น้องฮิว ปลูกใส่หญ้า
  น้องไดมอนด์ปลูกใส่น้ำแบบแห้งๆครับ
  น้องหนูยิ้ม หยอดใส่หลุม จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันปลูกผักบุ้งในน้ำ วันพุธพี่และน้องได้ทำกิจกรรมร่วมกันทั้งวัน นักเรียนได้ดูส่วนประกอบของถั่วงอก พร้อมทั้งวาดส่วนประกอบของต้นถั่วงอก วันพฤหัสบดี ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้ นักเรียนได้สังเกตการณ์งอกของเมล็ดผักบุ้งและบรรยากาศในชั้นเรียนนักเรียนบอกสิ่งที่อยากเรียนรู้และวาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้ใน Q.3 นี้
  ผักผลไม้ค่ะ น้องสาว น้องพลอย ถั่วดำครับ น้องกาแฟ น้องแสตม์ น้องอ๋อม
  ผลไม้ครับ น้องไดมอนด์ แอบเปิ้ล น้องอิม
  ผัก น้องภูมิ ผักบุ้งค่ะ น้องอ๋อม น้องสายไหม
  เห็ดค่ะ น้องใบพลู ปลาหมึกค่ะ น้องออม
  ถั่วงอก น้องฮิว ผักกฐิน น้องหนูยิ้ม
  ถั่ว น้องน็อต ผักกาดค่ะ น้องจินจู น้องพลอยใส
  พริกครับ น้องกร
  ในวันศุกร์น้องได้นำเสนอชิ้นงานสิ่งที่อยากเรียนรู้และสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์ให้ครูและเพื่อนๆฟัง เด็กๆทุกคนทำได้ดีมากค่ะ

  ตอบลบ