เป้าหมาย (Understanding Goal) :

นักเรียนเข้าใจความสำคัญและเห็นคุณค่าของผัก ตลอดจนเลือกรับประทานและผลิตอาหารให้ปลอดภัย อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของผักกับสิ่งมีชีวิตอื่นได้

week2

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้เกี่ยวกับผัก โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
2
โจทย์ :
เลือกหัวข้อ      
- สิ่งที่รู้แล้ว
- สิ่งที่อยากเรียนรู้
Key  Questions
- นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร? ทำไมถึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้ ?
นักเรียนรู้อะไรและอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับผัก?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบเห็นจากการเดินสำรวจและฟังนิทาน
- ระดมความคิดเห็นชื่อหน่วย
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้ว/สิ่งที่อยากเรียนรู้
Card & Chart : เรื่องที่รู้แล้วและเรื่องที่ต้องการเรียนรู้
Blackboard  Share :
- ชื่อ หน่วย
- สิ่งที่รู้แล้ว
- สิ่งที่อยากเรียนรู้
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียน
- นิทาน
- แปลงผัก
วัน จันทร์ (1ชั่วโมง)
ชง :
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูและนักเรียนเดินสำรวจแปลงผักภายในบริเวณโรงเรียน”
-  ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนรู้จักผัก ชนิดใดบ้าง?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชนิดของผักที่พบเห็น
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าผักแต่ละชนิดเหมือนหรือต่างกันอย่างไร “
เชื่อม  :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นชนิดของผักจากที่ได้เดินสำรวจภายในโรงเรียน
ใช้:
นักเรียนวาดผักหรือสิ่งที่พบเห็นจากการเดินสำรวจ
วันอังคาร (1ชั่วโมง)
ชง:
ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “กินผักผลไม้”
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “รู้สึกอย่างไรกับเพลงนี้” “ถ้าเราไม่กินผักจะเกิดอะไรขึ้น”
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งอยากเรียนรู้
ชง :
 ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร”
ใช้ :
นักเรียนวาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้จากเพลง
วันพุธ ( 1 ชั่วโมง)
ชง:
 ครูเล่านิทาน เรื่อง “ ” เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องของผักมากขึ้น
-ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับผักบ้าง

เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับผัก
ใช้ :
นักเรียนร่วมกันแตก web สิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับผักเป็นกลุ่ม
วันพฤหัสบดี(1ชั่วโมง)
ชง:
 ครูและนักเรียนเดินสำรวจแปลงผักที่ปลูกไว้และแปลงผักที่อยู่ภายในโรงเรียน
-ครูกระตุ้นด้วยคำถามเช่น 
“นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง
“นักเรียนคิดว่าสิ่งที่พบเห็นเป็นอย่างไร”
“นักเรียนอยากรู้อะไรเกี่ยวกับผักบ้าง”
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับผัก
ใช้ :
นักเรียนร่วมกันแตก web สิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับผักเป็นกลุ่ม


วันศุกร์  ( 1  ชั่วโมง)
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
"นักเรียนจะนำเสนอเรื่องราวให้เพื่อนและครูฟังได้อย่างไร
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนำเสนอชิ้นงาน
ใช้:
- Show and Share
- นักเรียนนำเสนอชิ้นงานเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ให้เพื่อนฟังเป็นรายบุคคล
ภาระงาน
- พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้และตั้งชื่อหน่วย
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทาน

ชิ้นงาน
- วาดภาพผักหรือสิ่งที่พบเห็นจากการเดินสำรวจรอบๆบริเวณโรงเรียน
- วาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้
- แตก web สิ่งที่รู้แล้ว
- แตก web สิ่งที่อยากเรียนรู้
- นำเสนอชิ้นงาน
ความรู้ :
นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้เกี่ยวกับผัก โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้ได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการสังเกต
- สังเกตแปลงผัก  สิ่งมีชีวิตรอบๆบริเวณภายในโรงเรียน
- สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครูผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

ตัวอย่างกิจกรรม 
ตัวอย่างชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

 1. บันทึกหลังการสอน
  ในสัปดาห์นี้น้องอนุบาล 1 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับผักในเรื่องต่างๆจากการสำรวจในบริเวณรอบๆโรงเรียนโดยแบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่ม 1 ไปในส่วนของอาคารพี่มัธยม กลุ่ม 2 ไปฝั่งฟาร์ม และกลุ่มที่ 3 ไปฝั่งโรงอาหารใหญ่ แต่ละกลุ่มจะได้ทำกิจกรรมคือการไปสำรวจผักแล้วเก็บผักที่รู้จักมาให้เยอะที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการสังเกตผักชนิดต่างๆ ชิมผักแต่ละชนิด และนำกลับมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าได้เจอผักอะไรมาบ้าง นักเรียนตื่นเต้นกันมาก เดินไปเจอต้นไม้ก็จะถามครูว่าผักอะไรครับนักเรียนรูจักผักหลายชนิด
  น้องพลอยหนูรู้ค่ะนี่ผักยี่หล่า
  น้องออม อันนี้ผักแป้นค่ะ
  น้องฮิว คุณครูครับน้อยเห็นผักยาวๆ (ยอดผักปัง)
  น้องข้าวหอม คุณครูอันนี้ผักอะไรค่ะกินได้ไหม จากที่ได้สังเกตนักเรียนมีความสนใจที่อยากจะชิมผัก ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับผัก นอกจากนี้นักเรียนยังได้ปลูกผักคนละหนึ่งกระถางแล้วดูแลกระถางผักของตัวเองทุกคนดูตื่นเต้นก่อนที่จะปลูกผักครูและนักเรียนได้ช่วยกันคิดว่าอุปกรณ์ที่ใช้ปลูกผักมีอะไรบ้าง ในช่วงนักเรียนเล่นที่สนามครูก็จะพานักเรียนปลูกผักเป็นกลุ่มในกล่องนมมัดไว้กับต้นไม้ช่วยทำให้บรรยากาศรอบๆตึกน่าสนใจมากขึ้น
  น้องอ๋อมแอ๋ม ใส่ดินค่ะ
  น้องฮิว มีบัวรดน้ำ
  น้องแสตม์ ใส่เมล็ดครับ
  น้องหนูดี ใส่กระถางค่ะ
  น้องสาว มีป้ายค่ะ
  นักเรียนร่วมกันวาดภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกผัก ทำป้ายชื่อของตัวเอง ในทุกๆวันหลังทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วจะมีนักเรียนนำบัวใส่น้ำมารดน้ำผักที่ปลูกไว้และต้นไม้ที่อยู่รอบๆตึก ในวันศุกร์นักเรียนนำเสนอเรื่องราวที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์นักเรียนทุกคนทำได้ดีมากค่ะ

  ตอบลบ