เป้าหมาย (Understanding Goal) :

นักเรียนเข้าใจความสำคัญและเห็นคุณค่าของผัก ตลอดจนเลือกรับประทานและผลิตอาหารให้ปลอดภัย อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของผักกับสิ่งมีชีวิตอื่นได้

week10

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น และถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหน่วย พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นรู้ได้
Week
lnput
Process
Output
Outcome
10
โจทย์ :
สรุปองค์ความรู้
นิทรรศการ
แสดงละคร
เพลง
Key  Questions
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ หน่วย “ผัก” ?
- นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหน่วย “”ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ หน่วย “ ผักชวนชิม ”
Wall  Thinking :                 
 ใบงานเขียน  Mind  Mapping  สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ หน่วย “ ผักชวนชิม”
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
-ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ละคร
- เพลงวัน จันทร์ (1 ชั่วโมง)
ชง
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับหน่วยผัก
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านมา
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ในหน่วยผัก
ใช้
นักเรียนร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
วันอังคาร  1 ชั่วโมง
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  “ นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้?”
เชื่อม : 
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ  หน่วย  ผัก
ใช้ :
 นักเรียนร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงาน

วันพุธ  ( 1 ชั่วโมง )

ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง กินผักผลไม้
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด เราจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร?

เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
วันพฤหัสบดี  1 ชั่วโมง
ชง :
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่วย “ผักให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร ?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ/การแสดง
สรุปองค์ความรู้ Q.3/58
ใช้ :
 - นักเรียนซ้อมการแสดงละครเต้นประกอบเพลง “ ”
- นักเรียนซ้อมละครเรื่อง “”

วันศุกร์  ชั่วโมง
ชง :
 ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตลอดทั้งสัปดาห์นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?
เชื่อม : 
ครูและนักเรียนร่วมทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาและแลกเปลี่ยน คำถาม ข้อสงสัยจากสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วย “ผัก” ทบทวนความเข้าใจอีกครั้งภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
-แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับผัก
-การตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
หน่วย “ผัก” ให้ผู้อื่นเข้าใจ

ชิ้นงาน
-ใบงาน
-ใบงานเขียน web สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

ความรู้ :
นักเรียนสามารถนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น และถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหน่วย พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นรู้ได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้ได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการสังเกต
สังเกตความเหมือนความแตกต่างสิ่งต่างๆ โดยรวมทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครูผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม


คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


ตัวอย่างกิจกรรม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น